Đối tác Nhà ở Đại học

UniLodge quản lý tài sản làm nền tảng cho các dịch vụ nhà ở của trường đại học được cung cấp tại hơn 110 cơ sở lưu trú dành cho sinh viên trong và ngoài các khu học xá xung quanh Úc và New Zealand.